VCS und Fussverkehr Schweiz

Privatësia

1. E drejta e autorit dhe të drejtat e tjera

Informacioni i përmbajtur në këtë faqe interneti është vënë në dispozicion të publikut. Shkarkimi ose kopjimi i përmbajtjes, imazheve, fotografive apo dosjeve të tjera nuk transferon asnjë të drejtë në përmbajtje. Të drejtat e autorit dhe të gjitha të drejtat e tjera të përmbajtjes, imazheve, fotografive apo dosjeve të tjera në këtë faqe interneti i përkasin ekskluzivisht Einfach Gesellschaft Schulwegkampagne ose mbajtësve të të drejtave të emëruara në mënyrë eksplicite.

Riprodhimi, transmetimi (elektronikisht ose me mjete të tjera), modifikimi, lidhja ose përdorimi i faqes së internetit për qëllime publike ose tregtare është i ndaluar pa pëlqimin paraprak me shkrim.

2. Përjashtimi

Edhe pse schulweg.ch kujdeset shumë për të siguruar korrektësinë e informacionit të publikuar, ai nuk mund të garantojë korrektësinë, saktësinë, afatet kohore, besueshmërinë dhe plotësinë e përmbajtjes. schulweg.ch rezervon në mënyrë të shprehur të drejtën për të ndryshuar, fshirë ose përkohësisht të mos publikojë përmbajtje në tërësi ose pjesërisht në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Përjashtohen pretendimet për përgjegjësi ndaj Einfach Gesellschaft Schulwegkampagne për dëme materiale ose jomateriale që vijnë si pasojë e aksesit, përdorimit ose mospërdorimit të informacionit të publikuar, keqpërdorimit të lidhjes ose defekteve teknike. Qasja dhe përdorimi i faqes së internetit nuk është i garantuar.

3. Hyrje në Politikën e Privatësisë

Kjo politikë e privatësisë përshkruan përpunimin e të dhënave brenda fushës së ofertës, në veçanti mbledhjen, përdorimin, zbulimin dhe përpunimin tjetër të të dhënave personale nga schulweg.ch (këtu e tutje referuar si “schulweg.ch”) në lidhje me përdorimin tuaj të faqeve të internetit, aplikacioneve mobile dhe faqeve në mediat sociale me një lidhje me këtë politikë të privatësisë, ndërveprimet tuaja në ngjarje dhe offline në lidhje me aktivitetet e tjera të shitjes dhe marketingut të Fushata e thjeshtë e rrugës shkollore të shoqërisë.

Kjo Politikë e Privatësisë shpjegon edhe zgjedhjet që keni në lidhje me këto aktivitete përpunimi.

4. Të dhënat personale

Në këtë politikë të privatësisë, të dhënat i referohen “të dhënave personale”, “të dhënave personale” dhe informacioneve që kanë të bëjnë me një person të identifikuar ose të identifikueshëm.

5. Fushëveprimi

Kjo politikë e privatësisë zbatohet për përpunimin e të dhënave personale nga Fushata e Shkollës së Shoqërisë së Thjeshtë nga:

Vizitorët dhe përdoruesit e faqeve të ndryshme të internetit, duke përfshirë faqet tona të internetit nën inflagranti.ch dhe çdo nënsite (p.sh. mikrosite dhe nëndomaine), aplikacionet kompjuterike ose mobile software dhe faqet tona në mediat sociale me një lidhje me këtë Politikë të Privatësisë (të referuara kolektivisht si Faqet e Internetit)
Klientët dhe klientët potencialë dhe përfaqësuesit e tyre
Abonentët në buletinin e mundshëm dhe/ose revistat e shtypura dhe elektronike në faqet e internetit ose aplikacionet tona
Furnizuesit dhe partnerët e biznesit dhe përfaqësuesit e tyre
Kur ndërveproni me faqet tona të internetit, ju gjithashtu keni mundësinë të përdorni lidhje ose lidhje me faqet e internetit, shërbimet, rrjetet sociale, aplikacionet ose karakteristika të tjera të palëve të treta. Aktivizimi i këtyre funksioneve do të thotë se ofruesit e tjerë përveç të dhënave të Fushatës së Rrugës shkollore të Shoqërisë së Thjeshtë rreth jush. Simple Society School Way Campaign nuk ka asnjë ndikim apo kontroll mbi këto veçori të ofruesve të tjerë. Ne ju rekomandojmë që të lexoni politikat e privatësisë të këtyre ofruesve para se të përdorni këto karakteristika.

6. A do t’u kalojnë të dhënat tuaja palëve të treta?

schulweg.ch mund të mbledhë informacion rreth jush që është mbledhur jashtë linje dhe online.

Të dhënat offline rreth jush vijnë nga ndërveprimet tona me ju gjatë thirrjeve Fushata e Shkollës së Shoqërisë së Thjeshtë, seancat e këshillimit, ngjarjet personale, panairet tregtare, takimet ballë për ballë, konferencat, workshop-et apo mbledhjet.
Informacioni online për ju vjen nga aktivitetet tuaja në faqet tona të internetit, për shembull në lidhje me informacionin tuaj dhe sjelljen e shfletimit, me kërkesat për t’u regjistruar dhe financuar shërbimet tona në faqet e internetit, dhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik si e-mail ose telefon.
Të dhënat rreth jush mund të sigurohen edhe nga burime të jashtme, të tilla si agregatorët e të dhënave, të cilët mund të mos kenë një marrëdhënie me ju. Kjo i referohet informacionit në formë të përgatitur nga burime publike, të tilla si tregu, të dhënat financiare dhe raportet e industrisë.
Informacioni online për ju mund të vijë edhe nga përdorimi i cookies dhe teknologjive të ngjashme (p.sh., etiketat pixel dhe identifikuesit e pajisjeve) në faqet tona të internetit ose faqet e internetit të palëve të treta.
Për më tepër, Fushata e Rrugës shkollore të Shoqërisë së Thjeshtë mund të mbledhë dhe përpunojë të dhënat e mëposhtme mbi përdorimin e shërbimeve:
Emri dhe adresa fizike, adresat e e-mailit dhe numrat e telefonit
Cilësitë aktuale, të ardhshme dhe të kaluara demografike dhe të sjelljes, kur lidhen me informacionin personal që identifikon juFotografitë dhe dëshmitë
Të dhënat e transaksioneve, duke përfshirë produktet dhe shërbimet e porositura, detajet financiare dhe metodat e pagesës
Informacioni i kompanisë, si emri, madhësia dhe vendndodhja e kompanisë për të cilën punoni, si dhe roli juaj në atë kompani
Të dhëna nga sondazhet dhe të dhënat e disponueshme publikisht, të tilla si postimet në mediat sociale
ID-të unike si identifikuesi i pajisjes suaj celulare ose ID cookie në shfletuesin tuaj
Adresa IP dhe të dhënat që mund të rrjedhin nga adresa IP, të tilla si vendndodhja gjeografike
Informacion rreth një pajisjeje që përdorni, si shfletuesi, lloji i pajisjes, sistemi operativ, prania ose përdorimi i faqeve dhe aplikacioneve web, rezolucioni i ekranit dhe gjuha e preferuar
Informacion sjelljeje në lidhje me kompjuterin ose pajisjen e lidhur me Internetin nëpërmjet të cilit bashkëveproni me Faqet, të tilla si reklamat e klikuara ose shikuara, faqet e internetit dhe zonat e përmbajtjes, data dhe ora e aktivitetit, ose kërkimi në ueb i përdorur për të kërkuar dhe lundruar në një Faqe
Kërkimi në ueb që keni përdorur për të lokalizuar dhe lundruar në kanale.
Nëse është relevante në lidhje me shërbimet e kërkuara, Fushata e Rrugës shkollore të Shoqërisë së Thjeshtë do të mbledhë gjithashtu informacion në lidhje me anëtarët e familjes, përfaqësuesit, agjentët dhe partnerët e biznesit.

Ju lutem vini re se përmbajtja që mund të postoni në komunitete, forume apo rrjete sociale të Fushatës së Rrugës shkollore të Shoqërisë së Thjeshtë është jashtë kontrollit të Fushatës së Rrugës shkollore të Shoqërisë së Thjeshtë. Në disa raste, përmbajtja është e disponueshme publikisht në Internet. Mendoni mirë nëse dëshironi të dërgoni të dhëna personale në këto forume apo rrjete sociale dhe ta vini profilin tuaj në dispozicion të përdoruesve të tjerë. Ju duhet të rregulloni çdo përmbajtje që dorëzoni në përputhje me këtë. Fushata e shkollës së shoqërisë së thjeshtë nuk merr asnjë përgjegjësi për këtë dhe përjashton përgjegjësinë.

7. Qëllimi i përpunimit të të dhënave

7.1 Në përgjithësi

Në mënyrë që ne të jemi në gjendje të ofrojmë shërbimet që keni kërkuar, të komunikojmë me ju në mënyrë të përshtatshme dhe t’u përgjigjemi kërkesave tuaja, ne duhet të përpunojmë informacionin rreth jush. Prandaj, ne kemi një interes të ligjshëm në përpunimin e këtyre të dhënave.
Në mënyrë që ne të kryejmë transaksione me klientët, furnizuesit dhe partnerët e biznesit, si dhe të përpunojmë porositë, blerjet dhe shkarkimet e produkteve dhe shërbimeve tona, ne duhet të përpunojmë të dhënat rreth jush nëse kjo është e nevojshme për të hyrë ose për të kryer një kontratë.
Ne përpunojmë të dhënat personale për aktivitetet e marketingut dhe shitjes në bazë të pëlqimit tuaj, nëse tregohet në faqet tona të internetit në kohën e mbledhjes së të dhënave tuaja personale ose nëse kjo është në përputhje me interesin tonë legjitim për marketing dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve tona.

Ne mbështetemi në interesin tonë legjitim për të analizuar, zhvilluar, përmirësuar dhe optimizuar faqet e internetit, produktet dhe shërbimet tona dhe për të ruajtur sigurinë e faqeve tona të internetit, rrjeteve dhe sistemeve.
Të respektojë ligjet dhe rregulloret e zbatueshme, të tilla si për shembull të përputhet me një kërkesë ose kërkesat lidhur me procedime të tjera ligjore ose të përpunojë një kërkesë të përjashtimit.

7.2 Komunikimi me schulweg.ch

Kur na kontaktoni (p.sh. duke u regjistruar në faqen tonë të internetit ose në aplikacionin tonë, duke dërguar formularët e kontaktit në faqet tona të internetit, duke ndjekur ngjarje ose raste të tjera, duke dërguar një email ose duke përdorur platformat e mediave sociale), ne përpunojmë të dhënat rreth jush në mënyrë që të komunikojmë me ju dhe t’u përgjigjemi kërkesave tuaja. Ne gjithashtu mund të përdorim informacionin tuaj personal për të bashkëvepruar me ju në rrjetet sociale të palëve të treta.

7.3 Ofrimi i funksioneve në faqet tona të internetit, në aplikacionet tona dhe administratën e tyre teknike dhe funksionale

Nëse zgjidhni të regjistroheni me ne (p.sh. për të përdorur komunitetet tona), ne do të duhet të përpunojmë informacionin personal që ju jepni në mënyrë që ne të krijojmë dhe menaxhojmë një llogari personale për ju. Kur të krijoni llogarinë tuaj, ne do t’ju dërgojmë detajet tuaja personale të hyrjes. Këto të dhëna personale na lejojnë të menaxhojmë llogarinë tuaj, për shembull duke ndryshuar fjalëkalimin tuaj për ju.

7.4 Administrimi i regjistrimeve për shërbimet, produktet dhe shërbimet tona

Nëse jeni regjistruar për një shërbim, produkt ose shërbim në faqen tonë të internetit ose aplikacionin, ose nëse jeni regjistruar me ne, ne do të përpunojmë të dhënat rreth jush në mënyrë që të jemi në gjendje të menaxhojmë regjistrimin tuaj.

7.5 Marketingu i produkteve dhe shërbimeve tona ose produkteve dhe shërbimeve të lidhura me to dhe përshtatja e aktiviteteve tona të marketingut dhe shitjes

schulweg.ch mund të përdorni informacione rreth jush për t’ju njoftuar për lëshimet e reja të produkteve dhe zhvillimet e shërbimit, ngjarjet, alarmet, përditësimet, çmimet, kushtet, ofertat speciale, dhe fushatat dhe promovimet e lidhura me to (përfshirë newsletters). schulweg.ch gjithashtu mund të përdorin informacionin personal për të promovuar produktet dhe shërbimet ose produktet dhe shërbimet e lidhura me to, ose për t’u mundësuar shpërndarësve, ndërmjetësve ose partnerëve tanë t’ju informojnë për produktet ose shërbimet tona ose produktet ose shërbimet e tyre të lidhura (p.sh., shërbimet, produktet dhe shërbimet e reja, dhe shitjet ose promocionet e produkteve). Ne përpiqemi të përshtatim vizitat tuaja në faqen e internetit, përvojën e marketingut dhe komunikimet sipas interesave që shprehni. Kjo ndodh, për shembull, si rezultat i sjelljes suaj të navigimit në faqen tonë të internetit ose aplikacionet, ose në faqet e internetit dhe aplikacionet e palëve të treta, kur regjistroheni për një komunitet të schuweg.ch ose një program partneriteti të schuweg.ch me palë të treta.
Nëse ndiqni një ngjarje, Fushata e Rrugës shkollore të Shoqërisë së Thjeshtë mund të përpunojë të dhënat rreth jush të mbledhura në lidhje me ngjarjen dhe të ndajë informacion rreth pjesëmarrjes suaj me kompaninë tuaj. Shoqata Skoceze e Futbollit gjithashtu mund të lejojë partnerët e caktuar të veprimtarisë ose sponsorët e konferencës t’ju dërgojnë komunikime lidhur me pjesëmarrjen tuaj në veprimtari. Ju lutem vini re se partnerët tanë ose sponsorët e konferencës mund të kërkojnë drejtpërdrejt informacion rreth jush. Përdorimi i të dhënave që ju jepni është subjekt i rregulloreve përkatëse të tyre për mbrojtjen e të dhënave.
Përveç kësaj, ne mund të përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të publikojmë dëshmi në faqet tona të internetit. Megjithatë, ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj për përdorimin e emrit dhe dëshmisë suaj paraprakisht.

7.6 Kryerja e transaksioneve me klientët, furnizuesit dhe partnerët e biznesit si dhe përpunimi i porosive për shërbime, produkte dhe shërbime

Kur vendosni një porosi për produktet dhe shërbimet tona ose ofroni shërbime për schulweg.ch, punonjësit, klientët ose partnerët tanë si furnizues ose partner biznesi, Shoqëria e Thjeshtë përpunon të dhënat rreth jush në mënyrë që të kryejë dhe menaxhojë transaksionet përkatëse (p.sh. duke dërguar fatura dhe duke bërë pagesa), për të menaxhuar porosinë tuaj dhe për t’ju ndihmuar të ngriheni dhe të vraponi dhe të zbatoni produktet dhe shërbimet tona (p.sh. duke ju kontaktuar në lidhje me aktivizimin e shërbimeve tuaja). Kur shkarkoni produkte ose shërbime nga faqet tona të internetit, Fushata e Shkollës së Shoqërisë së Thjeshtë përdor të dhëna rreth jush për të konfirmuar disa detaje të porosisë suaj (p.sh. se një shkarkim është bërë pa asnjë problem).

7.7 Analizimi, zhvillimi, përmirësimi dhe optimizimi i përdorimit, funksionalitetit dhe performancës së faqeve të internetit, produkteve dhe shërbimeve tona

Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për të analizuar, zhvilluar, përmirësuar dhe optimizuar përdorimin, funksionin dhe performancën e faqeve tona të internetit, produkteve dhe shërbimeve, si dhe për fushatat e marketingut dhe shitjes. Në rast se Faqet ju lejojnë të merrni pjesë në diskutime interaktive, të krijoni një profil, të postoni komente, mundësi biznesi, ose përmbajtje të tjera, të komunikoni drejtpërdrejt me një përdorues tjetër, ose përndryshe të angazhoheni në aktivitete të rrjetëzimit, Scott mund të përpunojë informacionin personal kur moderon këto aktivitete.

7.8 Menaxhimi i sigurisë së faqeve të internetit, rrjeteve dhe sistemeve tona

Ne mund të mbledhim të dhënat e përdorimit të faqes së internetit për qëllime të administrimit të sigurisë dhe menaxhimit të operacioneve, për të ruajtur sigurinë e faqeve të internetit, rrjeteve dhe sistemeve tona, për të hetuar dhe parandaluar aktivitetin e mundshëm mashtrues. Kjo përfshin, për shembull, mashtrimin e reklamave, sulmet kibernetike dhe zbulimin e bots.

7.9 Respektimi i ligjeve dhe rregulloreve në fuqi dhe sjellja e biznesit tonë

Herë pas here, ne duhet të përpunojmë të dhënat personale në mënyrë që të përputhemi me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme. Ky është rasti, për shembull, nëse i bindemi një kërkese nga një autoritet rregullator ose mbrojmë një pretendim ligjor. Përveç kësaj, ne mund të përpunojmë të dhënat personale gjatë ofrimit dhe operimit të biznesit tonë, p.sh. për të kryer auditime dhe hetime të brendshme ose për qëllime financiare, llogaridhënëse, arkivimi dhe sigurimi.

8. Ruajtja

Përdoruesi i platformës pranon dhe pajtohet shprehimisht se të gjitha të dhënat personale (përfshirë dokumentet) e ruajtura në faqet e internetit ose aplikacionet e Fushatës së Rrugës shkollore të Shoqërisë së Thjeshtë do të përdoren edhe pas vendosjes me sukses me ofruesin e përzgjedhur të Fushatës së Rrugës shkollore të Shoqërisë së Thjeshtë me qëllim ofrimin e ofertave të rinovimit në lidhje me kontratat e përfunduara me ofruesit dhe masat e zhvillimit të tregut në përputhje me Politika e privatësisë.

Informacioni rreth jush që ne mbledhim për të kryer transaksione me klientët, furnizuesit dhe partnerët tanë të biznesit, dhe për të përpunuar blerjen e produkteve dhe shërbimeve, do të ruhet për kohëzgjatjen e transaksionit ose shërbimit ose për një periudhë më të gjatë kohore sipas nevojës për të përmbushur detyrimet e ruajtjes së rekordeve dhe përputhjen rregullatore. Nëse jeni regjistruar në faqen tonë të internetit ose aplikacionin, detajet e llogarisë suaj do të mbahen për aq kohë sa llogaria juaj është aktive.
Detajet e llogarisë dhe të llogarisë suaj do të fshihen nëse nuk regjistroheni për një periudhë prej 18 muajsh rresht. Fushata e rrugës shkollore të shoqërisë së thjeshtë mban të dhënat e këtij fshirja për një periudhë prej 90 ditësh.
Për shembull, nëse jeni regjistruar për një newsletter ose blog, detajet e abonimit tuaj do të mbahen për aq kohë sa jeni në listat tona të shpërndarjes. Simple Society School Route Campaign mban të dhënat e këtij fshirja për një periudhë prej 30 ditësh.

Detajet e kontaktit si adresa juaj e postës elektronike ose numri i telefonit, të cilat ne i mbledhim online në faqet tona të internetit ose offline nëpërmjet ndërveprimeve tona me ju në panaire tregtare, konferenca dhe ngjarje të ngjashme dhe përdorim për marketing të drejtpërdrejtë dhe aktivitete shitjeje, do të mbahen për aq kohë sa ne kemi një marrëdhënie aktive (të klientit) me ju.

Ne do t’ju trajtojmë si një kontakt aktiv nëse, së pari, keni komunikuar në lidhje me shërbimet, produktet dhe shërbimet tona në 18 muajt e fundit ose keni përditësuar detajet dhe preferencat tuaja të kontaktit dhe së dyti, nuk keni bërë një kërkesë për fshirje.

Nëse na keni kontaktuar përmes një chati, ne do të fshijmë të gjitha blogjet e chatit 90 ditë pas përfundimit të bisedës.

Të dhënat personale që kërkohen për të ruajtur preferencat tuaja të përjashtimit do të mbahen për 10 vjet (ose më gjatë nëse është e nevojshme për të respektuar ligjet në fuqi).

9. Përfshirja e palëve të treta dhe zbulimi i të dhënave tek palët e treta

schulweg.ch mund të përfshijë palë të treta brenda dhe jashtë vendit për të ofruar shërbimin dhe/ose për t’ua transmetuar të dhënat palëve të treta. Kjo bëhet në mbarë botën dhe gjithashtu me aplikimin e teknologjive cloud.

Nëse të dhënat transferohen tek një marrës në një vend që nuk ofron një nivel të përshtatshëm mbrojtjeje për të dhënat personale, Shoqëria e Thjeshtë do të marrë masa për të siguruar mbrojtjen e duhur të të dhënave rreth jush, p.sh. duke siguruar që transferimet e tilla t’u nënshtrohen dispozitave të Klauzolave Model të BE-së.

Në veçanti, në yjësitë e mëposhtme:

Në organizatë, schulweg.ch ofruesit e shërbimeve të palëve të treta (duke përfshirë, për shembull, shërbimet në fushat e përpunimit të kartave të kreditit, plotësimin e porosive, analitikën, menaxhimin e eventeve/fushatave, menaxhimin e faqeve të internetit, teknologjinë e të dhënave dhe ofrimin e infrastrukturës së lidhur, shërbimit ndaj klientit, dërgimit të postës elektronike, auditeve, etj.) në mënyrë që këta ofrues shërbimesh të mund të kryejnë detyra biznesi në emër të Fushatës shkollore të Shoqërisë së Thjeshtë.

Partnerët e schulweg.ch dhe, në veçanti, në lidhje me Faqet, në mënyrë që ata të mund të përshtatin aktivitetet e tyre të ndjekjes sipas interesave tuaja, partnerëve të tjerë të përzgjedhur që ofrojnë produkte ose shërbime plotësuese dhe palëve të treta për të mundësuar reklama të bazuara në interes.

Palët e treta përkatëse në rast riorganizimi, shkrirjeje, shitjeje, ndërmarrjeje të përbashkët, caktimi, transferimi ose shitje tjetër e të gjithë ose ndonjë pjese të Shoqatës Skoceze të Futbollit ose pasurive tona (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, në lidhje me falimentimin ose procedime të tjera).

Siç kërkohet nga ligji, të tilla si për të respektuar një subpoena ose proces tjetër ligjor, kur ne kemi një besim të mirë se zbulimi është i nevojshëm për të mbrojtur të drejtat tona, për të mbrojtur sigurinë tuaj ose sigurinë e të tjerëve, për të hetuar mashtrimet, ose për t’iu përgjigjur kërkesave të qeverisë, duke përfshirë agjencitë qeveritare dhe qeveritare jashtë vendit tuaj të banimit, Është e nevojshme për arsye të sigurisë kombëtare dhe/ose zbatimit të ligjit.
schulweg.ch është i detyruar të përzgjedhë, udhëzojë dhe kontrollojë me kujdes ofruesit e shërbimeve.

10. Siguria e të dhënave

schulweg.ch ka zbatuar masat e duhura teknike, fizike dhe organizative, të dizajnuara për të mbrojtur të dhënat personale nga shkatërrimi aksidental ose i paligjshëm ose humbja aksidentale, dëmtimi, ndryshimi, zbulimi apo aksesi i paautorizuar dhe të gjitha format e tjera të përpunimit të paligjshëm.

Me këtë nënkuptojmë, ndër të tjera, masa të tilla si transmetimi pjesërisht i koduar i trafikut të të dhënave, përdorimi i proksive dhe firewall-eve, instalimi dhe përdorimi i softuerit antivirus dhe antimalware, mbrojtja e aksesit dhe kontrolli i aksesit dhe kontrollet e aksesit në dhoma.

11. Cookies dhe teknologji të ngjashme

11.1 Gjeneral

Cookies dhe teknologji të ngjashme (p.sh., pixel tags dhe identifikuesit e pajisjeve) përdoren nga Shoqata Skoceze e Futbollit dhe partnerët tanë të teknologjisë së reklamave për t’ju njohur dhe/ose pajisjen(s) tuaj brenda ose jashtë shërbimeve dhe pajisjeve të ndryshme, ose nëpër shërbime dhe pajisje të ndryshme.

“Cookies” janë skedarë të vegjël teksti që përmbajnë një varg karakteresh dhe përdoren për të identifikuar në mënyrë unike një shfletues në një pajisje të lidhur me Internetin. Çdo shfletues që viziton faqet tona të internetit merr cookies nga ne. Ne gjithashtu vendosim cookies në shfletuesin tuaj kur vizitoni faqet e internetit të palëve të treta që hostojnë plug-ins ose tags tona. Ne përdorim cookies dhe teknologji të tjera në të gjitha faqet tona të internetit për të siguruar përvojën më të mirë të mundshme dhe më të sigurt në faqet tona të internetit dhe për t’ju ofruar të dhëna të përshtatura rreth produkteve dhe shërbimeve. Fushata gjithashtu përdor cookies ose teknologji të ngjashme në faqet e saj të internetit për të mbledhur të dhëna online, të tilla si ID e pajisjes suaj celulare, adresa IP dhe të dhëna të tjera rreth pajisjes suaj, si dhe të dhëna sjelljeje rreth përdorimit të pajisjes suaj në faqet tona të internetit (p.sh.pages shikuar, lidhjet e klikuara, dokumentet e shkarkuara). Këto të dhëna janë të inkorporuara në shërbimet e palëve të treta të përdorura nga Einfach Gesellschaft Schulwegkampagne që janë projektuar për të ofruar shërbime të synuara të reklamave dixhitale dhe personalizimit.

11.2 Llojet e cookies

Ne mund të përdorim URL të personalizuara ose të ngulitura që na lejojnë t’ju identifikojmë edhe pa cookies. Kur përdorni një URL dukshëm të personalizuar ose të ngulitur, të dhënat personale mund të mblidhen ndërsa navigoni përmes faqes sonë të internetit.
Ne mund të përdorim teknologjitë pixel të ngulitura në kanalet elektronike për të identifikuar vizitat individuale të përdoruesve (në krahasim me trafikun e përgjithshëm) ose për qëllime reklamimi. Pikselët e ngulitur ose teknologjitë e tjera mund të përdoren edhe në e-mailet dhe reklamat online. Në këtë rast, ata japin informacion se kur është hapur një email apo reklamë dhe sa efektive janë fushatat e marketingut. Të dhënat e mbledhura me këto teknologji mund të lidhen me adresën e e-mailit të marrësit.

11.3 Menaxhimi i cilësimet e cookies

Nëse nuk dëshironi të merrni cookies, ju mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit në kompjuterin tuaj ose pajisje tjetër që përdorni për të hyrë në Shërbimet tona. Shumica e shfletuesve gjithashtu ofrojnë karakteristika që ju lejojnë të rishikoni dhe fshini cookies, duke përfshirë cookies Simple Society to School Campaign.
Megjithatë, ne shprehim vëmendjen tuaj për faktin se nëse e çaktivizoni atë, disa shërbime dhe të dhëna që janë të dobishme për ju nuk mund të vihen më në dispozicion. Kjo mund ta bëjë të vështirë ose të pamundur shqyrtimin ose dhënien siç duhet të këshillave dhe ndihmës që janë të dobishme për krahasimin, përdorimin dhe prokurimin e produkteve, shërbimeve dhe shërbimeve. Në këtë rast, Fushata e Shkollës së Shoqërisë së Thjeshtë hedh poshtë çdo përgjegjësi.

12. Teknologjitë e analizës dhe gjurmimit

12.1 Google Analytics, Google Ads Conversion Tracking dhe Google Tag Manager

Për të regjistruar statistikisht përdorimin e faqeve tona të internetit dhe për t’i vlerësuar ato me qëllim të optimizimit të faqeve tona të internetit për ju, ne përdorim Google Conversion Tracking. Duke bërë kështu, GoogleAds vendos një cookie në kompjuterin tuaj nëse keni arritur në faqen tonë të internetit nëpërmjet një reklame në Google. Këto cookies skadojnë pas 30 ditësh dhe nuk përdoren për identifikim personal. Nëse përdoruesi viziton faqe të caktuara të faqes së internetit të klientit të GoogleAds dhe cookie nuk ka skaduar ende, Google dhe klienti mund të pranojnë se përdoruesi ka klikuar në reklamë dhe është ridrejtuar në këtë faqe. Çdo klient i GoogleAd merr një cookie të ndryshme. Prandaj cookies nuk mund të gjurmohen nëpërmjet faqeve të internetit të klientëve të GoogleAd.

Informacioni i marrë me ndihmën e cookie-t të konvertimit përdoret për të krijuar statistika konvertimi për klientët e GoogleAd që kanë zgjedhur ndjekjen e konvertimit. Klientët e GoogleAd mësojnë numrin e përgjithshëm të përdoruesve që klikuan në reklamën e tyre dhe u ridrejtuan në një faqe me një etiketë gjurmimi të konvertimit. Megjithatë, ata nuk marrin asnjë informacion që mund të përdoret për të identifikuar personalisht përdoruesit. Nëse nuk dëshironi të merrni pjesë në procesin e ndjekjes, ju gjithashtu mund të refuzoni vendosjen e një cookie të kërkuar për këtë – për shembull, me anë të një përcaktimi të shfletuesit që në përgjithësi mundëson vendosjen automatike të cookies.

Si pjesë e Google Remarketing, cookies përdoren për të mbledhur sjelljen tuaj të surfimit në formë anonime për qëllime marketingu dhe për të përshtatur ofertat e reklamave për interesat tuaja. Në asnjë rrethanë këto teknologji nuk mbledhin apo ruajnë të dhëna personale që lejojnë të nxirren përfundime rreth identitetit tuaj.

12.2 Google Places API

Për të bërë më të lehtë për klientët tanë të kërkojnë vendndodhjen dhe të plotësojnë automatikisht të dhënat e adresës, ne përdorim Google Places API. Të dhënat e mbledhura përmes një kërkimi me mbështetjen e API Google Places janë subjekt i kushteve të shërbimit të Google. Google përpunon të dhënat rreth përdorimit të Vendeve nga përdoruesi. Më shumë informacion mund të gjeni këtu. https://developers.google.com/maps/terms/.

12.3 Platforma e Marketingut të Google

Ne përdorim funksionin e Platformës së Marketingut të Google në faqet tona të internetit për të vlerësuar përdorimin e faqeve të internetit dhe për të na mundësuar ne, Google dhe reklamuesit e tjerë që punojnë me Platformën e Marketingut të Google për t’ju paraqitur me reklama të përshtatshme për përdoruesit. Për këtë qëllim, një cookie është instaluar në hard diskun e kompjuterit tuaj. Ky cookie përdoret për të caktuar një numër identifikimi pseudonym (ID) në shfletuesin tuaj dhe për të mbledhur informacion në lidhje me reklamat e shfaqura në shfletuesin tuaj dhe mënyrën se si ato janë aksesuar. Informacioni i mbledhur nga cookie rreth përdorimit tuaj të faqeve të internetit zakonisht transmetohet në një server Google në SHBA dhe ruhet atje. Në bazë të informacionit të mbledhur, shfletuesit tuaj i caktohen kategori relevante për interesin tuaj. Këto kategori përdoren për të vendosur reklama të bazuara në interes. Përveç ndryshimit të parametrave të shfletuesit tuaj, ju gjithashtu mund të çaktivizoni përgjithmonë cookie-n e Platformës së Marketingut të Google me ndihmën e një plug-in të shfletuesit.

12.4 Google Analytics, Google Firebase dhe DashThis

Ne përdorim Google Analytics për faqet dhe aplikacionet tona, ndoshta Google Firebase (shërbimet e analizës nga Google Inc. “Google”) dhe DashThis nga Moment Zero për të analizuar sjelljen e përdoruesve. Analiza e përdorimit të ofertës bën të mundur radhitjen e ofertës edhe më mirë me nevojat e klientit. Të dhënat e përdorimit nuk janë të lidhura me të dhënat personale. Google dhe Moment Zero mund të transferojnë informacionin e përdorimit anonim tek palët e treta nëse kjo kërkohet me ligj ose nëse palët e treta i përpunojnë këto të dhëna në emër të Google dhe/ose Moment Zero. Google nuk do të asociojë adresën tuaj IP me asnjë të dhënë tjetër të mbajtur nga Google. Google Analytics dhe Moment Zero’s DashThis përdorin cookies për të analizuar faqet e internetit. Informacioni i gjeneruar nga cookies mund të përdoret nga Google dhe Moment Zero për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit. Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj; Megjithatë, ne do të donim të theksonim se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e të gjitha faqeve të internetit dhe aplikacioneve në masën e tyre të plotë.

Këtu mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me politikën e privatësisë:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://dashthis.com/terms/
https://firebase.google.com/support/privacy/

Këtu do të gjeni informacion mbi mbrojtjen e të dhënave të produkteve dhe platformave të tjera softuerike të përdorura nga ne:

Facebook
Politika e privatësisë Facebook Konvertimi Pixel:
https://www.facebook.com/policy.php

Instagram
Politika e privatësisë Instagram:
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

YouTube
Politika e privatësisë në YouTube:
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de

Nëse dëshironi të parandaloni përdorimin e këtyre mjeteve, mund të vazhdoni siç përshkruhet në seksionet e listuara ose siç përshkruhet në 9.3.

13. Opsionet e kontrollit

Ne ju ofrojmë disa zgjedhje në lidhje me të dhënat që përpunojmë rreth jush:

Refuzimi i përdorimit të të dhënave tuaja, me kusht që refuzimi të mos ndikojë në funksionalitetet e ofertës. Në parim, ju mund të revokoni pëlqimin tuaj të dhënë më parë në këtë kontekst në çdo kohë, duke përfshirë pëlqimin tuaj për të marrë njoftime me e-mail, SMS ose të ashtuquajturat “njoftime push” (mesazhet e shfaqura në smartfonin tuaj) nga një aplikacion.

  • Fshirja e të dhënave, me kusht që të mos ketë periudha të mbajtjes ligjore
    Korrigjimi në rast të të dhënave të pasakta
  • Refuzimi, kufizimi ose kufizimi i përdorimit të të dhënave personale, me kusht që kjo të mos ndikojë në funksionalitetin e ofertës
  • Kjo është rezervuar për interesat legjitime të Einfach Gesellschaft Schulwegkampagne brenda fushës së ofertës ose në kuadrin e përmbushjes së detyrimeve ligjore.
  • Për më tepër, dëshirojmë të tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se në rast çaktivizimi, disa shërbime, funksionalitete dhe informacione që janë të dobishme për ju nuk mund të vihen më në dispozicion.
  • Kjo mund ta bëjë të vështirë ose të pamundur shqyrtimin ose dhënien siç duhet të këshillave dhe ndihmës që janë të dobishme për krahasimin, përdorimin dhe prokurimin e produkteve, shërbimeve dhe shërbimeve.
  • schulweg.ch hedh poshtë çdo përgjegjësi në këtë rast.

14. Modifikimi i Kushteve

Kushtet mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Kjo bëhet në veçanti për të përmbushur kërkesat ligjore sepse kërkesat e biznesit kanë ndryshuar ose në rast të rregullimeve apo ndryshimeve në ofertë ose për të ofruar funksionalitete shtesë/më të mira. Në këtë drejtim, ne ju kërkojmë të konsultoheni rregullisht me politikën e privatësisë.

Versioni aktual mund të gjendet në këtë faqe interneti. Nëse ka një ndryshim të rëndësishëm, do të informoheni në mënyrë të përshtatshme.

15. Kontakt

Fushata e thjeshtë e shoqërisë në rrugën për në shkollë
Aarbergergasse 61
CH-3001 Bern

16. Zgjidhja e mosmarrëveshjes ose paraqitja e një ankese

Nëse keni ndonjë ankesë në lidhje me respektimin tonë të kësaj Politike të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në rastin e parë. Ne do të hetojmë çdo ankesë dhe mosmarrëveshje lidhur me përdorimin dhe zbulimin e informacionit personal sipas kushteve të kësaj Politike të Privatësisë dhe në përputhje me ligjet në fuqi dhe do të bëjmë çdo përpjekje për t’i zgjidhur ato.

Vendi ekskluziv i juridiksionit për të gjitha llojet e procedimeve është Berna, Zvicër.

17. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar dhe amenduar këtë deklaratë në çdo kohë dhe në diskrecionin tonë të vetëm. Ju lutemi konsultoni rregullisht këtë deklaratë.

18. Vendi schulweg.ch

Adresa e schulweg.ch është:

Fushata e thjeshtë e shoqërisë në rrugën për në shkollë
Aarbergergasse 61
CH-3001 Bern

VCS und Fussverkehr Schweiz