VCS und Fussverkehr Schweiz

Kur në dyshim

Kini kujdes veçanërisht nëse pritet që fëmijët të jenë në rrugë, veçanërisht nëse ka shenja se nuk po i kushtojnë vëmendje trafikut (Art.26, para.2, SVG). Në raste të tilla, ndalimi është gjithmonë zgjedhja e sigurt.

VCS und Fussverkehr Schweiz