VCS und Fussverkehr Schweiz

Gjurmë

PËRGJEGJËS PËR PËRMBAJTJEN

Fushata e thjeshtë e shoqërisë në rrugën për në shkollë
Aarbergergasse 61
3001 Bern

WEBDESIGN BY IN FLAGRANTI

1. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Përmbajtja e kësaj faqeje interneti është krijuar me kujdesin më të madh të mundshëm. Megjithatë, ofruesi nuk merr asnjë përgjegjësi për saktësinë, plotësinë dhe afatet kohore të përmbajtjes së dhënë. Përdorimi i përmbajtjes së faqes së internetit është në rrezik të vetë përdoruesit. Kontributet e identifikuara me emër pasqyrojnë mendimin e autorit përkatës dhe jo gjithmonë mendimin e ofruesit. Përdorimi i thjeshtë i faqes së internetit të ofruesit nuk përbën një marrëdhënie kontraktuale midis përdoruesit dhe ofruesit.

2. LIDHJE TË JASHTME

Kjo faqe interneti përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta (“lidhje të jashtme”). Këto faqe interneti janë subjekt i përgjegjësisë së operatorëve përkatës. Kur lidhjet e jashtme u krijuan për herë të parë, ofruesi kontrolloi përmbajtjen e palës së tretë për të përcaktuar nëse kishte ndonjë shkelje ligjore. Në atë kohë, asnjë shkelje e ligjit nuk ishte e dukshme. Ofruesi nuk ka asnjë ndikim në dizajnin dhe përmbajtjen aktuale dhe të ardhshme të faqeve të lidhura. Përfshirja e lidhjeve të jashtme nuk do të thotë se ofruesi miraton përmbajtjen prapa referencës ose lidhjes si të vetën. Një kontroll i vazhdueshëm i lidhjeve të jashtme nuk është i arsyeshëm për ofruesin pa tregues konkretë të shkeljeve ligjore. Megjithatë, nëse bëhemi të vetëdijshëm për ndonjë shkelje ligjore, lidhje të tilla të jashtme do të fshihen menjëherë.

3. COPYRIGHTS AND ANCILLARY COPYRIGHTS

Përmbajtja e publikuar në këtë faqe interneti është subjekt i ligjit zviceran për të drejtën e autorit dhe të drejtës së autorit ndihmës. Çdo përdorim që nuk lejohet nga ligji zviceran për të drejtën e autorit dhe të drejtën e autorit ndihmës kërkon pëlqimin paraprak me shkrim të ofruesit ose mbajtësit përkatës të të drejtës së autorit. Kjo vlen në veçanti për duplikimin, redaktimin, përkthimin, ruajtjen, përpunimin ose riprodhimin e përmbajtjes në bazat e të dhënave ose në media dhe sisteme të tjera elektronike. Përmbajtja dhe të drejtat e palëve të treta shënohen si të tilla. Duplikimi ose shpërndarja e paautorizuar e përmbajtjeve individuale ose faqeve të plota nuk lejohet dhe dënohet me ligj. Lejohet vetëm prodhimi i kopjeve dhe shkarkimeve për përdorim personal, privat dhe jo-tregtar. Paraqitja e kësaj faqeje interneti në korniza të jashtme lejohet vetëm me lejen me shkrim.

4. KUSHTET E VEÇANTA TË PËRDORIMIT

Për sa kohë që kushtet e veçanta për përdorime individuale të kësaj faqeje interneti devijojnë nga numrat e sipërpërmendur 1 deri në 4, kjo do të theksohet në mënyrë të shprehur në vendin e duhur. Në këtë rast, kushtet e veçanta të përdorimit zbatohen në çdo rast individual.

VCS und Fussverkehr Schweiz